Rodzaje błon barwnych

Rodzaje błon barwnych.

W celu usunięcia nieporozumień należy w tym miejscu wspomnieć o oznaczeniach znajdujących się na barwnych błonach wielowarstwowych. Pod określeniem „barwna błona odwracalna” należy rozumieć barwny materiał zdjęciowy, który po zastosowaniu odpowiedniej obróbki (bez wykonania kopii, z dwoma wywoływaniami) zostaje wywołany jako pozytyw. Pod określeniem „barwna błona pozytywowa” oraz „błona do przezroczy diapozytywowych” należy rozumieć materiał przeznaczony do kopiowania, na którym pozytywy barwne możemy otrzymać przez kopiowanie z negatywu barwnego, stykowo łub przez powiększanie. Materiały światłoczułe przeznaczone bezpośrednio do wykonywania zdjęć są oznaczone nazwą „negatywowe”; wywoływane są one jako negatywy barwne. Charakteryzują się dość niską kontrastowością i barwami negatywowymi, a więc dopełniającymi w stosunku do fotografowanego oryginału.

Wspomniany na początku barwny materiał odwracalny może być również kopiowany. Do tego celu służy specjalny barwny materiał do kopiowania, niestety rzadko spotykany w handlu, na którym po obróbce odwracalnej możemy z pozytywu otrzymać znowu pozytyw. Materiał ten dla odróżnienia od materiału pozytywowego będziemy nazywali „błonami odwracalnymi do kopiowania”.

Wreszcie spotykamy filmy dup-pozytywowe, dup-negatywowe i dup-negatywowe odwracalne, które w zasadzie należą już do materiałów używanych w kinematografii zawodowej. Są to filmy przeznaczone do dalszego duplikatowania materiałów wyjściowych tak, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniami negatyw oryginalny. Kopie eksploatacyjne przeznaczone dla kin wykonywane są bowiem z kopii dup-negatywowych. Spośród negatywowych i odwracalnych materiałów światłoczułych możemy wyodrębnić jeszcze dwa ich rodzaje, a mianowicie o różnych barwo czułościach. Jednym z nich jest materiał oznaczony np. przy wyrobach niektórych firm literą T (Tageslicht). Jest on przystosowany do światła dziennego oraz tych innych źródeł światła, które mają podobny skład widma (temperatura barwowa światła 5400 °K), jak np. elektronowe lampy błyskowe, lampy łukowe, lampy dzienne. Drugim rodzajem materiału, oznaczonym literą K (Kunstlicht) jest materiał przeznaczony dla światła sztucznego o temperaturze barwowej 2800—3200 °K, a więc dla żarówek zwykłych, lamp błyskowych lub światła magnezjowego Odpowiednich błon negatywowych używamy bez filtrów dla każdego z wyżej podanych rodzajów światła. W razie konieczności możemy używać błon rodzaju T przy oświetleniu lampami żarowymi, jednak w tym przypadku konieczne jest użycie odpowiednich filtrów niebieskich, jak np. filtru Agfa K 13. Materiałów odwracalnych do światła dziennego można używać tylko przy świetle słonecznym, zaś przystosowanych do światła sztucznego — tylko przy lampach żarowych. Używając światła nieodpowiedniego dla danego rodzaju błon należy stosować filtry wyrównawcze, które możemy określić korzystając z wykresu przedstawionego na rysunku.

Rysunek. Wykres temperatury barwowej światła.

Niektóre firmy, np. Agfa-Leverkusen, produkują materiały negatywowe, których możemy używać bez filtrów korzystając ze wszystkich źródeł światła sztucznego lub każdych natężeń światła dziennego. Korektę barw w takich materiałach przeprowadzamy bez żadnych trudności podczas wykonywania kopii. .Postępowanie takie jest w zasadzie możliwe w stosunku do wszystkich barwnych materiałów negatywowych, jednak przy niektórych materiałach mogą wystąpić trudności przy doborze odpowiednich filtrów barwnych, a także niezadowalająca jakość odtworzonych barw w przypadku niezrównoważenia emulsji. Obiekty o niewielkim zakresie kontrastów na „zamienionych” w ten sposób materiałach światłoczułych mogą być fotografowane bez większych trudności. Występujące wtedy rozbalansowanie barw staje się zauważalne jedynie przy barwach mocno kontrastowych. Wszystko to jednak nie dotyczy materiałów odwracalnych. W koniecznych przypadkach możemy temu zaradzić w ten sposób, że silnie zniekształcone zdjęcia barwne przekopiowujemy na barwny materiał odwracalny do kopiowania, a w czasie obróbki przeprowadzamy korektę barw przy użyciu odpowiednich filtrów. ,Jest to jedyne wyjście także i w tych przypadkach, gdy przez nieuwagę użyto do zdjęć niewłaściwego materiału lub gdy zdjęcia stanowią dokument i nie mamy możliwości ich powtórzenia. Postępowanie takie jest możliwe również wtedy, gdy uzyskanie odpowiednich filtrów zdjęciowych jest w danej sytuacji niemożliwe lub prowadzi do zbyt długich czasów naświetlania. Aby uniknąć stosowania filtrów, niektóre firmy produkują specjalne rodzaje materiałów przeznaczone dla światła błyskowego. Oznaczenia angielskie dla różnych rodzajów materiałów są następujące: dla światła dziennego — D (daylight), dla światła sztucznego — A (artifical light), dla światła błyskowego — F (flash light).